POLITYKA PRYWATNOŚCI

       I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

                    1.        Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.skymaster24.pl.

    1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem https://skymaster24.pl/sklep/content/3-regulamin

                    3.        Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka SKYMASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kozerkach, ul. Merkurego 48C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS: 0000588704, REGON: 363085593, NIP: 5842745341,e-mail: sklep@skymaster24.pl. - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego.

                    4.        Danymi osobowymi w rozumieniu Polityki Prywatności są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

                    5.        Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz.1000).

                    6.        Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

    II.     CEL, ZAKRES i podstawa prawna  Przetwarzania DANYCH

                    1.        Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora pozostaje w związku działaniami podejmowanymi przez osoby korzystające ze Sklepu Internetowego.

                    2.        Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach i w oparciu o różne podstawy prawne, w zależności od celu jaki w związku z przetwarzaniem danych ma zostać osiągnięty. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a)    Rejestracji w Sklepie Internetowym – przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej lub siedziby (miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu.

- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są niezbędne dla świadczenia usługi obsługi konta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

b)    Składania zamówień i zawierania Umów sprzedaży – przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, siedziby lub miejsca dostawy (miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, a w przypadkach Klientów nie będących konsumentami firma przedsiębiorcy i NIP.

- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są niezbędne dla wykonania umowy sprzedaży.

c)    Prowadzenia postępowań reklamacyjnych dotyczących nabytych w Sklepie Internetowym Towarów – przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, siedziby lub miejsca dostawy (miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, a w przypadkach Klientów nie będących konsumentami firma przedsiębiorcy i NIP.

- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są niezbędne dla wykonania umowy sprzedaży

d)    Przedstawienia ofert handlowych, marketingowych i reklam, w tym przesyłania newstlettera – przetwarzaniu podlegają następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu – po wyrażeniu odrębnej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie tych danych.

e)    obsługi zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub skrzynki poczty elektronicznej – przetwarzaniu podlegają następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu – po wyrażeniu odrębnej zgody przez osobę, której dane dotyczą

- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie tych danych albo art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli obsługa zgłoszenia prowadzić ma do zawarcia lub wykonania umowy.

f)     Ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – przetwarzaniu podlegają następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, siedziby lub miejsca dostawy (miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, a w przypadkach Klientów nie będących konsumentami firma przedsiębiorcy i NIP, numer zamówienia, dane identyfikujące korzystanie z usług oferowanych przez Administratora.

- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z konieczności ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami.

g)    Zapewnienia sprawności i funkcjonalności działania Sklepu Internetowego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa jego funkcjonowania – przetwarzaniu mogą podlegać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, dane nawigacyjne linków i odnośników

- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności zapewnienia sprawności, funkcjonalności i bezpieczeństwa funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 

 

  III.     Dobrowolność podania Danych

                    1.        Podanie danych osobowych przez osobę, której dane te dotyczą jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do realizacji jednego lub kilku celów określonych w rozdziale II Polityki prywatności skutkować będzie niemożnością ich realizacji.

                    2.        Niepodanie danych niezbędnych do rejestracji konta, uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego, a niepodanie danych wymaganych dla zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 IV.     Okres przechowywania danych osobowych

 

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w rozdziale II Polityki prywatności, przy czym:

                    1.        Dane osobowe przekazane dla potrzeb rejestracji w Sklepie Internetowym będą przetwarzane do chwili złożenia przez osobę, której dane te dotyczą rezygnacji z posiadania konta.

                    2.        Dane osobowe przekazane w celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń powstałych w związku z zawartą umową (tj. 3 lata dla roszczeń powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 6 lat dla pozostałych roszczeń, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej).

                    3.        Dane osobowe przekazane w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego będą przechowywane przez okres trwania tego postępowania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń powstałych w związku z tym postępowaniem. (tj. 3 lata dla roszczeń powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 6 lat dla pozostałych roszczeń, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej).

                    4.        Dane osobowe przekazane w celu przedstawienia ofert handlowych, marketingowych i reklam oraz Newslettera będą przetwarzane przez okres na jaki zgoda została udzielona lub do czasu jej odwołania.

                    5.        Dane osobowe przekazane w celu obsługi zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia, przy czym okres ten ulega przedłużeniu w przypadku, gdy dane te posłużą do zawarcia umowy lub informacje w nim zawarte będą niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu administratora – na czas istnienia tego interesu lub na okres biegu terminu przedawnienia roszczeń.

                    6.        Dane osobowe przekazane w celu ustalania, dochodzenia, egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu okresu przedawniania roszczeń, który o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej wynosi 3 lata dla roszczeń powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 6 lat dla pozostałych roszczeń.

                    7.        Dane osobowe przekazane w celu zapewnienia sprawności i funkcjonalności działania Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

    V.     Udostępnianie, powierzanie i Przekazywanie  danych osobowych

 

1.      Przetwarzane przez Administratora dane osobowe
w uzasadnionych przypadkach mogą zostać powierzone lub przekazane następującym podmiotom:

a.    operatorom systemów informatycznych,

b.    operatorom systemów e-mail,

c.    dostawcom usług, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu Sklepu Internetowego

d.    bankom i instytucjom finansowym,

e.    usługodawcom pocztowym i kurierskim,

f.     kancelariom prawnym i podatkowym,

g.    biurom księgowym,

h.    spółce Proserwis Sp. z o. o. Sp. k. – w zakresie obsługi reklamacji i naprawy sprzętu,

i.      uprawnionym organom państwowym, w tym Prokuraturze, Policji i Sądom – na ich żądanie uzasadnione treścią obowiązujących przepisów prawa.

j.      innym podmiotom, którym Administrator przekaże dane w wykonaniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych

2.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowej.

 

 VI.     Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie danych osobowych

                    1.        Dane osobowe gromadzone przez Administratora mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub mogą być przedmiotem profilowania, przy czym nie będzie to wywoływać wobec osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych, ani istotnie wpływać na sytuację takiej osoby.

                    2.        Profilowanie może następować w celu analizy preferencji lub zainteresowań Klienta dla potrzeb dopasowania treści prezentowanych w Sklepie Internetowym do tych preferencji oraz w celach dopasowania oferty marketingowych do preferencji Klienta.

                    3.        Przedmiotem profilowania mogą być takie dane jak adres IP, adres e-mail, pliki cookies.

                    4.        Przedmiotem profilowania nie będą dane wrażliwe.

 

VII.        Prawa osoby, której dane dotyczą

 

                    1.        Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od Administratora :

                                    a.        potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące oraz  dostępu do nich oraz ich kopii.

                                    b.        sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe lub uzupełnienia jeśli są niekompletne.

                                    c.        usunięcia danych osobowych jeżeli:

                                                      I.         dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

                                                    II.        osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

                                                   III.        osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych po stronie Administratora.

                                                  IV.        dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

                                                   V.        dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

                                                  VI.        dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

                                    d.        ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

                                                      I.         osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

                                                    II.        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

                                                   III.        administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

                                                  IV.        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

                    2.        Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:

                                    a.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania -  z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

                                    b.        wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych zwłaszcza w formie profilowania, jeżeli przetwarzanie następuje w celu realizacji marketingu bezpośredniego.

                                    c.        przenoszenia danych, tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

                                    d.        wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych osoby, której dane te dotyczą narusza przepisy RODO lub inne przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych.

                                    e.        cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach, gdy zgoda była podstawą prawną przetwarzania, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

VIII.        COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

                    1.        Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Sklep Internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

                    2.        Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Sklepu Internetowego w następujących celach:

                                  a.        identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

                                  b.        zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

                                  c.        zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

                                  d.        dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

                                  e.        prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

                    3.        Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

                    4.        Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

                    5.        Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

                                  a.        w przeglądarce Chrome

                                  b.        w przeglądarce Firefox

                                  c.        w przęglądarce Internet Explorer

                                  d.        w przeglądarce Opera

                                  e.        w przeglądarce Safari

                    6.        Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 IX.     GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY I HOTJAR WEB ANALYTICS

                    1.        Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta) oraz z usług Optimizely dostarczanych przez firmę Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego.

                    2.        Google Analytics, HotJar oraz Optimizely wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego.

                    3.        Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc., w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Sklepu Internetowego adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

                    4.        Na zlecenie Administratora Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

                    5.        Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Sklepu Internetowego.

                    6.        Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

                    7.        HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.

                    8.        Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics, HotJar Ltd i Optimizely z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. I jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimizely.com/opt_out.

                    9.        Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

 

    X.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                    1.        Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

                    2.        Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

                    3.        Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

                                  a.        Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

                                  b.        Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

                                  c.        Certyfikat SSL.

                    4.        Wszelkie pytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności oraz  żądania związane z realizacją uprawnień z niej wynikających mogą być kierowane do Administratora pod adresem: Sklep Skymaster24.pl, Kozerki, ul. Merkurego nr 48 C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@skymaster24.pl.

                    5.        Administrator może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany zasad i warunków funkcjonowania Sklepu Internetowego, jak również w przypadku zmiany przepisów z zakresu ochrony danych osobowych lub dostosowania procedur ochrony danych do nowopowstałych warunków. Zmiany Polityki prywatności nie mogą pozbawiać osób, których dane dotyczą praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.

                    6.        W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO.