z dnia 5 stycznia 2021 roku

       I.     DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

                    1.        Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

                    2.        Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

                    3.        Konsument – zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

                    4.        Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

                    5.        Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.skymaster24.pl;

                    6.        Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skymaster24.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

                    7.        Sprzedawca – SKYMASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kozerkach, ul. Merkurego 48C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS: 0000588704, REGON: 363085593, NIP: 5842745341, strona internetowa: http://skymaster.de/pl/;[FM1] 

                    8.        Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

                    9.        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana w ramach działalności Sklepu internetowego;

                 10.        Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

                 11.        Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

                 12.        Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru/Usług.

                 13.        Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący cel, zakres oraz zasady przetwarzania danych osobowych Klientów, dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Informacje”. 

  14. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem że z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

    II.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

                    1.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.skymaster24.pl

                    2.        Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

                    3.        Sklep internetowy, działający pod adresem: www.skymaster24.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

                                  a.        zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

                                  b.        warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

                                  c.        zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

                    4.        Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy oraz zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Ewentualne wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta będzie się odbywać wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody w tym zakresie. 

                    5.        Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych. Przeglądarki na komputerach desktop:

                                  a.        Google Chrome w wersjach wyższych od 30 z włączoną obsługą JavaScript, lub

                                  b.        Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30 z włączoną obsługą JavaScript,

                                  c.        MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript,

                                  d.        Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript,

                                  e.        Opera w wersjach wyższych od 30 z włączoną obsługą JavaScript,

                                   f.        Safari w wersjach wyższych od 7 z włączoną obsługą JavaScript,

Przeglądarki na urządzeniach mobilnych:

                                  g.        IOS Safari w wersji 8 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript,

                                 h.        Android w wersjach wyższych od 4.4 z włączoną obsługą JavaScript,

                                   i.        Blackberry w wersji 10 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript,

                                    j.        Opera Mobile w wersjach wyższych od 12 z włączoną obsługą JavaScript,

                                  k.        Android Chrome w wersji 62 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript,

                                   l.        minimalna rozdzielczość ekranu 960 x 640 pikseli.

                    6.        W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

                    7.        Z chwilą złożenia Zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień dotyczących realizacji Zamówienia na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail).

                    8.        Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.skymaster24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

                    9.        Wszelkie treści udostępnione w ramach usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym prawa autorskie, prawa do znaku towarowego SKYMASTER przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub innym podmiotom, na podstawie odrębnych umów zawartych ze Sprzedawcą.

 

  III.     ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

                    1.        Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja.

                    2.        Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.

                    3.        Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

                    4.        Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

                                  a.        podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

                                  b.        dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

                                  c.        dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w interesy lub dobre imię Sprzedawcy.

                    5.        Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

                    6.        W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

                    7.        Klient zobowiązany jest w szczególności do:

                                  a.        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

                                  b.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

                                  c.        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

                                  d.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

                                  e.        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,

                                   f.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 IV.     PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

                    1.        Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

                    2.        W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.skymaster24.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

                    3.        Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

                    4.        W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

                    5.        Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

                                  a.        przedmiotu zamówienia,

                                  b.        jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

                                  c.        wybranej metody płatności,

                                  d.        wybranego sposobu dostawy,

                                  e.        czasu dostawy.

                    6.        W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

                    7.        Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

                    8.        Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

                    9.        Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.

                 10.        Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

                 11.        Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.skymaster24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

                 12.        Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

    V.     ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

                    1.        Klient ma prawo do anulowania Zamówienia do czasu otrzymania informacji, o której mowa w pkt IV ust. 8 powyżej. Aby anulować Zamówienie Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sklep@skymaster24.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: +48 516 284 631.

 

 VI.     DOSTAWA

                    1.        Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

                    2.        Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Informacje o kosztach dostawy znajdziesz na stronie internetowej: Wysyłka Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

                    3.        Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia zawarcia przez strony umowy, o której mowa w pkt IV ust. 8 powyżej.

                    4.        Przed odbiorem przesyłki kurierskiej Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie ma widocznych uszkodzeń oraz otworzyć opakowanie i sprawdzić, czy Towar nie uległ uszkodzeniu w trakcie przewozu przez firmę kurierską. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub Towaru, Klient powinien ustalić protokolarnie stan przesyłki z kurierem. Jeżeli Klient stwierdzi po odbiorze przesyłki kurierskiej uszkodzenia Towaru, które nie dały się wcześniej z zewnątrz zauważyć, powinien niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później niż w terminie 7 dni od odbioru Towaru, zgłosić uszkodzenia Sprzedawcy oraz przedstawicielowi firmy kurierskiej, która dostarczyła Towar.  

 

VII.     CENY I METODY PŁATNOŚCI

                    1.        Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

                    2.        Klient ma możliwość uiszczenia ceny płatnością w systemie T-Pay.

 

VIII.     PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                    1.        Klientowi będącemu Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Klient będący konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni  od dnia, w którym Konsument lub Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą weszła w posiadanie rzeczy lub w którym inna niż przewoźnik osoba trzecia wskazana przez Konsumenta lub Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą weszła w posiadanie rzeczy.

                    2.        Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: sklep@skymaster24.pl lub listem tradycyjnym.

                    3.        Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie internetowej: Odstąpienie od umowy.

                    4.        Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.

 

 IX.     SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

                    1.        W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta w przedmiocie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient w sposób jednoznaczny wyrazi zgodę na inny sposób płatności. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

                    2.        Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

                    3.        Zwracany Towar winien być odesłany pod adres:  Skymaster24.pl, SKYMASTER Sp. z o.o. Sp. K., Kozerki ul. Merkurego 48 C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Klient będący Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

                    4.        Zwracany Towar powinien zostać zapakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w trakcie przewozu do Sprzedawcy. 

                    5.        Klient będący Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 PLN.

                    6.        Klient będący Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 X.        PRAWO SPRZEDAWCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży 
w przypadku zwrotnego przekazania przesyłki z Towarem przez firmę kurierską do Sprzedawcy z powodu niepodjęcia przesyłki przez Klienta. 

 

 XI.     REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

                    1.        Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Towaru z tytułu rękojmi w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556¹ - 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego, a także z tytułu gwarancji w zakresie określonym w pisemnych warunkach gwarancji poszczególnych produktów. 

                    2.        Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3.   Reklamacje z tytułu rękojmi mogą być składane przez Klienta w formie
elektronicznej na adres sklep@skymaster24.pl lub w formie pisemnej na adres: Skymaster24.pl, ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin. Kupujący wykonujący uprawnienia z rękojmi powinien dostarczyć reklamowaną rzecz do Sprzedawcy na adres:  Skymaster24.pl, ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin

                    4.       Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane przez Klienta wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://skymaster.de/?page_id=8584 W celu złożenia reklamacji Klient powinien wypełnić formularz dostępny na ww. serwisie internetowym, a następnie dostarczyć reklamowany produkt do serwisu gwarancyjnego. 

 5.   W przypadku wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedawcy lub serwisu gwarancyjnego, Klient powinien właściwie zabezpieczyć Towar, w sposób chroniący przed powstaniem uszkodzeń w trakcie transportu przesyłki. Zaleca się umieszczenie Towaru w oryginalnym i kompletnym opakowaniu fabrycznym wraz z wypełnieniami styropianowymi i powietrznymi. 

 

XII.     ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

                    1.        Klient i Sprzedawca mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

                    2.        Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwi zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem Klienta.

                    3.        Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

                    4.        Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

                    5.        Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wiadomych mu nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

6.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie pod adres: SKYMASTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin lub pocztą elektroniczną adres e-mail: sklep@skymaster24.pl

                    7.        W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

                    8.        Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej funkcjonowania sklepu w terminie do 14 dni.

 

XIII.     RECYKLING

                    1.        Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688, z późn. zm.) Sprzedawca dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych, zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił takie same funkcje, co sprzęt sprzedany przez Sprzedawcę.

                    2.        Zużyty sprzęt Klient winien dostarczyć na własny koszt pod adres: Skymaster24.pl, ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin.

 

XIV.     ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                    1.        Po wyczerpaniu procedury reklamacji Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowego oraz sądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Szczegółowe zasady dotyczące możliwości pozasądowego rozwiązania sporu oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona konsumentów.

                    2.        Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

                    3.        W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

                    4.        Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane Sądowi Rejonowemu Szczecin-Centrum w Szczecinie. 

                    5.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

                    6.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. Zapis ten nie dotyczy rozwiązania Umów sprzedaży.