Testuj hybrydowy rower Raptor przez 30 dni

Regulamin programu „Raptor 30 dni testowania”

1. Postanowienie ogólne 1.1 Organizatorem Programu „Raptor 30 dni testowania” (dalej „Program”) jest Skymaster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kozerkach ul. Merkurego 48 c Kozerki 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588704, NIP: 5842745341, REGON: 363085593, zwana dalej: „Organizatorem” lub „Skymaster”. 1.2. Program trwa w okresie od 25 maja 2018 r. do 31 października 2018 r. 1.3. Program jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 1.4. Program nie obejmuje Produktów kupionych w systemie ratalnym. 1.5. Udział w Programie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją zasad Programu zawartych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”). 1.6. Udział w Programie nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2. Zasady udziału w Programie 2.1. Uczestnikiem Programu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, które są pełnoletnie, posiadają pełna zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w okresie od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. zakupiły w sklepie internetowym prowadzonym na stronie www.skymaster24.pl rower elektryczny SKYMASTER RAPTOR koloru zielonego lub czarnego (dalej: Produkt). 2.2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani ich rodziny. W rozumieniu Regulaminu rodzinę stanowią wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 2.3. Organizator przyznaje Uczestnikowi prawo do zwrotu Produktu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu oraz prawo do otrzymania równowartości ceny brutto Produktu w przypadku braku satysfakcji po stronie Uczestnika. 2.4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Programie tylko jeden raz (przysługuje tylko jednokrotne uprawnienie do zwrotu Produktu). Ponowny udział w Programie Uczestnika lub członka jego rodziny, a także jednoczesny udział Uczestnika oraz członka jego rodziny w Programie jest niedopuszczalny i wiązać się będzie z wykluczeniem z uczestnictwa w Programie w tym z utratą prawa do zwrotu Produktu. Rodzinę Uczestnika stanowią osoby wymienione w pkt 2.2. Regulaminu.

3. Warunki zwrotu Produktu 3.1. Warunkiem realizacji uprawnienia do zwrotu Produktu jest: a) pobranie przez Uczestnika formularza (dalej: „Formularz”) ze strony internetowej www.skymaster24.pl; b) wypełnienie w sposób kompletny i prawidłowy Formularza poprzez wpisanie aktualnych danych Uczestnika wraz z danymi rachunku bankowego (numerem, nazwą Banku, Imieniem i Nazwiskiem posiadacza rachunku), na który powinien nastąpić zwrot równowartości ceny; d) opisanie przyczyn zwrotu Produktu – wyjaśnienie z jakich powodów Uczestnik nie jest usatysfakcjonowany z dokonanego zakupu; e) potwierdzenie przez Uczestnika w Formularzu znajomości i akceptacji treści Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy; f) wysłanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza oraz Produktu w terminie 30 dni od daty zakupu Produktu. 3.2. W przypadku spełnienia przez Uczestnika powyższych warunków, Uczestnik może uzyskać zwrot równowartości ceny brutto uiszczonej przez niego za Produkt, jeżeli: a) Produkt objęty Programem jest czysty, w pełni sprawny (bez jakichkolwiek fizycznych uszkodzeń) i kompletny (w chwili zwrotu posiada wszystkie oryginalne elementy i podzespoły, które istniały przy jego zakupie), b) Produkt nie posiada wewnętrznych lub zewnętrznych uszkodzeń (w szczególności zarysowań, wgnieceń, pęknięć), za wyjątkiem śladów normalnego użytkowania; c) Uczestnik dokonał zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu wraz z dodatkowymi akcesoriami, które Uczestnik otrzymał przy zakupie Produktu d) Uczestnik dokonał zwrotu wszelkich dokumentów dotyczących Produktu, w szczególności oryginału dowodu zakupu (paragonu lub faktury), karty gwarancyjnej i instrukcji obsługi.3.3. Uczestnik powinien właściwie zabezpieczyć Produkt przed wysyłaniem do Organizatora. Uczestnik odpowiada za uszkodzenia powstałe w trakcie wysyłki Produktu. Koszty wysyłki Produktu do Organizatora obciążają Uczestnika. 3.4. W razie przesłania Organizatorowi produktu dotkniętego wadami lub w przypadku naruszenia przez Uczestnika warunków określonych w przepisach Regulaminu, Produkt zostanie z powrotem przesłany Uczestnikowi na jego koszt, dotyczy to w szczególności produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez oryginalnego dowodu zakupu czy karty gwarancyjnej. 3.5. Organizator dokona zwrotu kwoty, o której mowa w punkcie 2.3. Regulaminu, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w Formularzu, w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletnej Przesyłki oraz spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Programie.

4. Postępowanie reklamacyjne 4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres: Skymaster ul. Gryfińska 42 70- 806 Szczecin nie później niż do dnia 30 listopada 2018 r. 4.2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika, adres korespondencyjny oraz wyjaśnienie przyczyn i podstaw jej złożenia. 4.3. Każda reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 4.4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze sądowej.

5. Przetwarzanie danych osobowych 5.1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały ujęte w załączniku nr 1 do Regulaminu. 5.2. Dane uzyskane w związku z organizacją i realizacją Programu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu programu „Raptor 30 dni testowania”

Niniejszym informujemy Cię, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Skymaster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kozerkach ul. Merkurego 48 c Kozerki 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588704, NIP: 5842745341, REGON: 363085593, zwana dalej: „Administratorem”

2. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest: a) zgłoszenie zamiaru zwrotu naszego Produktu w ramach Programu . Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić Tobie zwrot Produktu oraz przekazać Ci z powrotem równowartość uiszczonej ceny; b) prawnie uzasadniony interes Administratora – badanie satysfakcji klientów oraz określenie jakości naszych produktów; c) prawnie uzasadniony interes Administratora– marketing bezpośredni dotyczący naszych produktów.

3. Kategorie Twoich danych osobowych, które będziemy przetwarzać Informujemy, że będziemy przetwarzać dane osobowe następujących kategorii:- imię i nazwisko, - adres korespondencyjny, - adres email, - nr telefonu, - nr rachunku bankowego.

4. Odbiorcy danych osobowych Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów: - kancelariom prawniczym, - firmom księgowym.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza teren Polski.

6. Okres przechowywania danych Twoje dane osobowe pozyskane w celu realizacji Programu będą przechowywane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Twoje podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres email) będą przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały lub cofniesz zgodę na otrzymywanie informacji w ramach marketingu bezpośredniego.

7. Twoje prawa Przysługuje Ci: a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych c) Prawo do usunięcia danych osobowych d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych f) Prawo do przenoszenia danych osobowych; g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; h) Prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzania danych osobowych Uprzedzamy, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli Cię zidentyfikować.

8. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Twoich uprawnień wynikających z Programu. Jeżeli nie podasz danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować zwrotu zakupionego Produktu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel